Con người dấn thân trong văn xuôi đề tài tha hương đầu thế kỉ XXI