Văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong những năm đầu tái lập tỉnh