Em và chuyến tàu đêm -->

Xuyên đêm

tàu vút gió sương

Nắm tay siết mấy

mà vương tơ lòng

">