Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả