Luôn đồng hành cùng quê hương đất nước - ngọn nguồn của sáng tạo văn học nghệ thuật